zadanie nr 6

6. Rewitalizacja doliny między ul. Bagienną, Lapidarium i Białą Ładą


Opis zadania

Zagospodarowanie terenu poprzez jego wyrównanie, wykonanie oczka wodnego, oświetlenia, zagęszczenie ziemi, posianie trawy, ustawienie tablic informujących o występującej na tym terenie florze i faunie. W zachodniej części terenu przy jednej ze ścieżek zlokalizowany zostanie plac zabaw dla dzieci. W innym miejscu ustawione będą urządzenia do ćwiczeń.

Uzasadnienie

Realizacja przedmiotowego zadania spowoduje przywrócenie obecnie zdegradowanego terenu stanowiącego własność miasta mieszkańcom. Utworzy się miejsce spotkań, zabawy, aktywności, odpoczynku mieszkańców, gdzie będzie można przyjść lub przyjechać, by przyjemnie spędzić czas z dala od ruchliwych ciągów komunikacyjnych.

Beneficjenci

Miejsce będzie ogólnodostępne, będą mogły z niego korzystać osoby w różnym wieku, o różnym stopniu sprawności, preferujące różne formy odpoczynku (bierne, czynne).

Opis lokalizacji

Między doliną rzeki Biała Łada a ul. Bagienną

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wykarczowanie krzewów - samosiejek10 000 zł
2Dowiezienie ziemi, wyrównanie terenu, zasianie trawy, wykopanie oczka wodnego65 000 zł
3Oświetlenie55 000 zł
4Zakup i zamontowanie wyposażenia (ławki, kosze, tablice dydaktyczne)25 000 zł
5Wykonanie placu zabaw i aktywności fizycznej95 000 zł

Projekt został pozytywnie zweryfikowany merytorycznie.