Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego https://bilgoraj.budzet-obywatelski.org/ jest Gmina Miasto Biłgoraj, Pl. Wolności 16,
23-400 Biłgoraj.

Burmistrz Miasta Biłgoraja szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami RODO. W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje procedury organizacyjne. 

W trakcie korzystania z serwisu https://bilgoraj.budzet-obywatelski.org/ chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich właściwą ochronę. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać:

 1. W czasie korzystania z serwisu https://bilgoraj.budzet-obywatelski.org/ podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu. Podczas etapu głosowania możesz zostać dodatkowo poproszony o podanie numeru PESEL.
 2. Dane osobowe podane podczas rejestracji w serwisie lub podczas wykorzystania
  z formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Burmistrzem Miasta Biłgoraja, przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub mogą być przetwarzane z uwagi na prawnie uzasadnione interesy realizowane
  przez administratora. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu korzystania z serwisu. 
 3. Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia procedury Budżetu Obywatelskiego w danym roku, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku
  od dnia zakończenia procedury Budżetu Obywatelskiego na dany rok.
 4. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie https://bilgoraj.budzet-obywatelski.org/ w ramach, którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
 5. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych,
  które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia. Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
 7. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
 8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z usług firmy MediaPark Sp z o.o. ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, który jest dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. Na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów. Po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Burmistrzowi Miasta Biłgoraja, firma MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
 9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
 10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 11. Strona internetowa https://bilgoraj.budzet-obywatelski.org/ wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową
  na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
 12. Dane dotyczące plików cookies zapisywanych na urządzeniach Użytkowników odwiedzających Platformę przechowuje się przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika
 13. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane
  są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację Użytkownika.
 14. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności. 
 15. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
 16. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: o charakterze bezprawnym, które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 17. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 18. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki
  lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do inspektora ochrony danych powołanego przez Burmistrza Miasta Biłgoraja na adres email: iod@bilgoraj.pl lub na adres: Urzędu Miasta Biłgoraja, Pl. Wolności 16, 23-400 Biłgoraj. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
 19. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.