Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub przez formularz kontaktowy.

Kontakt:

Telefon
84 686 96 80

Adres e-mail
rzecznik@bilgoraj.pl

Dodatkowa strona www
www.bilgoraj.pl

Adres:

Urząd Miasta Biłgoraj
Plac Wolności 16
23-400 Biłgoraj

Napisz do nas

* Pola obowiązkowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane, poniżej jako „RODO” informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Biłgoraj z siedzibą Urząd Miasta Biłgoraj, Pl. Wolności 16, 23-400 Biłgoraj.

Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@bilgoraj.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cele i podstawy przetwarzania
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie związanym z realizacją budżetu obywatelskiego Gminy Miasto Biłgoraj na rok 2019,
- stosownie do art. 6 ust. 1 lit. e RODO zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych będą:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. b) inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, a następnie jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z właściwych dla gmin przepisów archiwizacyjnych.

Prawa osób, których dane dotyczą
Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych (z wyjątkami przewidzianymi przepisami prawa):
  1. dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  5. prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
  7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: iod@bilgoraj.pl.

Podanie danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu, dla jakiego są zbierane. W przypadku niepodania tych danych, uwzględnienie Państwa głosu będzie niemożliwe.